By continuing to browse this site and the other resources of the domain and sub-domains of winsed.swiss, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy as well as the use of cookies used for marketing purposes, analysis, statistics and advertisements (if activated)
Back

DragOradea online contest - rules

this article was automatically translated from Romanian to English.

Posted on 17/02/2021

image of article DragOradea online contest - rules

 

1. Scrie un bilețel de dragoste pentru orașul Oradea! Acesta să aibă maxim 700 de caractere și neapărat să înceapă cu formula ,,Dragă Oradea” sau “Dear Oradea”!

2. LIKE paginii de Facebook @Ohma Oradea și FOLLOW pe Instagram: https://bit.ly/2ZmL8ke

Pachetul cuprinde:

- cazare două nopți la un hotel de referință din Oradea

- două cine romantice

- pachet spa & wellness.

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI „DragOradea”

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE

1.1. Organizatorul concursului „DragOradea” este Fundația Didactica, cu sediul social în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 14, jud. Sibiu, C.I.F. 12272289, cont bancar RO30BTRLRONCRT0463701603 deschis la Banca Transilvania Sibiu, tel. 0731618533, e-mail [email protected], reprezentată de dna Elena Lotrean, în calitate de Director.

1.2. Concursul „DragOradea” se va desfășura potrivit prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin simpla înscriere în acest concurs, participanții atestă faptul că au cunoștință de prevederile prezentului Regulament și își exprimă acordul pentru respectarea în integralitate a tuturor termenilor și condițiilor acestuia.

 

II. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. DURATA CONCURSULUI.

2.1. Concursul „DragOradea” se va desfășura exclusiv online, în spațiul virtual, pe pagina Facebook a Academiei OHMA Oradea: (https://www.facebook.com/OhmaOradea; cu promovarea sa și pe pagina de Instragram https://www.instagram.com/ohmaoradea/) sau ale partenerilor, endorseri ai concursului.

2.2. Concursul va avea loc în perioada 18 februarie 2021, ora 09.00 EET – 28 februarie 2021, ora 23:59 EET.

 

III. PARTICIPAREA LA CONCURS

3.1. Concursul „DragOradea” este adresat exclusiv persoanelor care locuiesc în afara orașului Oradea. 

3.2. În acest sens, pentru verificarea respectării acestei cerințe esențiale, participantul câștigător va transmite copia cărții de identitate, înainte de înmânarea premiului. Nerespectarea acestei cerințe duce la descalificarea participantului.

3.3. Participanții care își asumă o identitate falsă sau folosesc date false/incorecte sunt descalificați.

3.4. Un participant nu se poate înscrie cu mai multe mesaje în concurs.

3.5. Participarea la concursul „DragOradea” este gratuită.

 

IV. CONDIȚII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL „DragOradea”

4.1. Pentru participarea la concursul menționat, persoanele interesate trebuie să respecte următoarele condiții, cumulativ:

4.1.1. să dea like și follow paginilor ohma Oradea (Facebook și Instragram) menționate la art. 2.1.

4.1.2. să scrie un mesaj de iubire („bilețel de dragoste”) către municipiul Oradea;

4.1.3. „bilețelul de dragoste” să înceapă cu „Dragă Oradea, ....” sau „Dear Oradea, ....” și să fie postat sub formă de comentariu la postarea concursului pe pagina de Facebook ohma Oradea, în română sau engleză;

4.1.4. mărimea declarației de dragoste să nu depășească 700 de caractere.

 

V. PREMIUL CONCURSULUI ” DragOradea ”. ACORDAREA SA.

5.1. Premiul prezentului concurs constă într-un sejur romantic pentru două persoane în Oradea, în pachet fiind incluse: cazare pentru 2 nopți; 2 cine romantice; pachet Lotus Terme; vizită Cetatea Oradea; valabil până la data de 30.05.2021.

5.2. Premiul va fi acordat personal participantului (autorul mesajului de dragoste) cu cele mai multe like-uri obținute.

5.3. Premiul nu poate fi transformat în bani.

5.4. Nu vor fi luate în considerare like-urile primite de pe conturi generice, de firmă sau aparținând aceleiași persoane care deja a votat de pe alt cont.

5.5. Câștigătorul va fi anunțat pe paginile menționate la art. 2.1. de mai sus. 

 

VI. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:

6.1.1. primirea „bilețelului de dragoste” după perioada de desfășurare a concursului;

6.1.2. revendicarea de două sau mai multe persoane a aceluiași mesaj;

6.1.3. transmiterea eronată a datelor furnizate de către participanți;

6.1.4. imposibilitatea participantului de a intra în contact cu Organizatorul, din orice motiv;

6.1.5. imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului acordat;

 

VII. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Prin înscrierea și participarea la concursul „DragOradea” participantul declară că acceptă integral prevederile prezentului Regulament și că este de acord ca datele  personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta în scopurile ce decurg din prezentul concurs, precum: înmânarea premiului, înregistrarea și validarea câștigatorului concursului. Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

7.2. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie puse la dispoziția unor terți. Copia cărții de identitate solicitată va fi folosită exclusiv pentru a confirma că participantul câștigător nu are domiciliul în Oradea, iar apoi va fi ștearsă fără întârzieri nejustificate din evidențele organizatorului.

7.3. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

7.4. Categoriile de date prelucrate sunt: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de email, iar temeiul juridic al prelucrării este art. 6(1)(a) GDPR – consimțământul. Participanții pot retrage în orice moment consimțământul acordat, prin ștergerea comentariului făcut la postarea concursului. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

7.5. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

 

VIII. FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT

8.1. Concursul poate să fie întrerupt sau chiar să înceteze în caz de forță majoră, imprevizibil la data începerii lui şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă, în condiţiile legii. 

8.2. Prin caz de forţă majoră se înţelege un eveniment  imprevizibil şi insurmontabil, mai presus  de controlul  organizatorului, cum  ar  fi: cutremure, inundaţii,  alte calamităţi  naturale, război, tulburări de stradă, sau altele similare în condiţiile legii. 

8.3. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă continuarea sau întreruperea/ încetarea Concursului și în situația intervenirii cazului fortuit, prevăzut de art. 1351  alin. 3 și 4 C. civ. În cazul fortuit intră, cu titlu exemplificativ, pandemiile.

8.4. Decizia Organizatorului va fi comunicată prin postare pe paginile menționate la art. 2.1. în 5 zile de la intervenirea cazului de forță majoră sau a cazului fortuit.

 

IX. LITIGII

9.1. Eventualele litigii dintre Organizator și participant vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 

X. CLAUZE FINALE

10.1. Comunicările către Organizator vor putea fi făcute pe adresa menționată la art. I.

10.2. Deciziile Organizatorului legate de Concurs sunt opozabile tuturor participanților.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a promova Concursul pe canalele proprii de comunicare online, cu posibilitatea de a redistribui și promova inclusiv mesajele, ce fac obiectul prezentului concurs, fiind scrise și postate de către participanți în condițiile prezentului Regulament.


Back

Previous article

Image for the article named Enrollment for a new series of students at ohma Oradea Hospitality Academy
Enrollment for a new series of students at ohma Oradea Hospitality Academy

The ohma by winsedswiss Hospitality Management Academy in Oradea, a school that operates under the VET by EHL license (Vocational Education and Training by École hôtelière de Lausanne), announces the start of a new enrollment process in a series of vocational programmes aimed at those who want an international career in hospitality.

Posted on 11/01/2021

 Read the full article 

Next article

Image for the article named Do we really need managers in the industry of hospitality?
Do we really need managers in the industry of hospitality?

Unfortunately, this cruel pandemic destroyed every bit of enthusiasm for an industry that was not very highly-regarded by the general public even before. The passion of service is not for everyone. This industry which, globally speaking, employs one out of every ten working people, has been deeply wounded, therefore we should seize the moment and start asking ourselves the big questions.

Posted on 06/04/2021

 Read the full article 


no description of image found.

Stay up-to-date with our latest news by subscribing to our newsletter

Newsletter:

(C) Copyright 2023  

Website & data hosted and managed by Winsed.swiss Education Group (WEG) SA

no description of image found.